“TOMASCZ” by Sergey Vinogradov

“TOMASCZ” by Sergey Vinogradov

PHOTOGRAPHER: Sergey Vinogradov
MODEL: Tomascz